Kibice

Historia szalikowców w Ostrowcu ?w. si?ga pocz?tku lat 90-tych. Dok?adnie w 1991 roku na stadionie przy ?wi?tokrzyskiej zacz??y pojawia? si? pierwsze osoby w pasiastych, pomara?czowo-czarnych szalikach. Dru?yna KSZO gra?a wówczas w III lidze. Praktycznie od samego pocz?tku historii szalikowców w Ostrowcu istnia?a zgoda z kieleck? Koron?. Wspólne by?y regionalne kosy z Granatem Skar?ysko, Broni? Radom, Radomiakiem Radom. Za pierwszy oficjalny, zorganizowany wyjazd uwa?a si? wyjazd na Górnik ??czna jesieni? 1991 roku.

Pó?niej kibice z Ostrowca zacz?li pojawia? si? na innych stadionach, m.in. w Skar?ysku, w Sandomierzu, w Radomiu na Broni i Radomiaku oraz w Bukowej na Bucovii (gdzie dosz?o do pierwszej w historii ruchu kibicowskiego KSZO awantury z miejscowymi). W 1992 roku na I ligowym meczu Siarka Tarnobrzeg – Lech Pozna? zosta?a przybita zgoda z pozna?skimi kibicami. W tym samym roku na meczu Stal Gorzyce – KSZO zostaje (poprzez wspóln? przyja?? z Koron?) zawarte przymierze z kibicami z Gorzyc. W 1993 roku kontakty z Koron? owocuj? kolejn? zgod?, a mianowicie ze Stal? Stalowa Wola, która zostaje ustanowiona na meczu Stal SW – Górnik Zabrze. Zostaje ona jednak zerwana po kilku zaledwie tygodniach istnienia, podczas spotkania Stal SW – Lech Pozna?. Powodem by? oczywi?cie Kolejorz. W zwi?zku z tym wydarzeniem sypie si? te? zgoda ze Stal? Gorzyce (mi?dzy nimi, a Stal? SW by?a zgoda). W tamtych latach fani z Ostrowca zajmowali sektor na ?rodku prostej, naprzeciwko trybuny g?ównej. W 1995 roku dru?yna KSZO wywalczy?a awans do II ligi, a jej kibice 11.06.95 roku zerwali dotychczasow? zgod? z kieleck? Koron?. W tym czasie pozosta?a ju? tylko jedna zgoda z pozna?skim Lechem, która trwa do dzisiaj.

Pierwszy sezon w II lidze dla szalikowców KSZO nie nale?a? do udanych (tylko 4 wyjazdy), dopiero kolejny pokaza?, ?e potrafimy kibicowa?. Zacz?li?my je?dzi? prawie wsz?dzie. W roku 1997 nasz sektor przeniós? si? na ?uk, a liczba osób w nim zasiadaj?cych waha?a si? od 300 do 500. 25.06.97 KSZO wywalczy?o awans do ekstraklasy. W ten sam dzie? zawarta zosta?a zgoda z Radomiakiem Radom, jednak przetrwa?a ona nied?ugo ponad miesi?c ze wzgl?du na wiele lat nienawi?ci mi?dzy naszymi klubami w poprzednich latach. Po jednosezonowym pobycie w ekstraklasie KSZO spad? do II ligi.
16.10.99 na meczu ze Stal? Stalowa Wola w Ostrowcu dochodzi do zawarcia uk?adu z kibicami Stali Sanok (ówczesny fan club Lecha), a w sierpniu 2000 roku zosta?y zawarte przyjazne kontakty z czeskimi kibicami Slovana Liberec. Swój prawdziwy kryzys prze?yli?my wiosn? 2004 roku, gdy nast?pi? upadek „SPN-u”, a do Ostrowca Miros?aw Stasiak sprowadzi? dru?yn? z Opoczna. Wtedy to na meczach prawie w ogóle nie prowadzili?my dopingu.

Prze?om nast?pi? na meczu bara?owym o pozostanie w II ligdze z Uni? Janikowo w 2004 roku – powsta?a wtedy Grupa Ultras „e-KSZO ’04” która zasiad?a na sektorze H3. Od tamtej pory doping na nowo rozbrzmiewa? na meczach KSZO. Powstanie grupy ultras przynios?o te? zmian? miejsca m?yna, który przeniós? si? na sektor F1. Frekwencja w m?ynie zacz??a waha? sie w przedziale 200-400 osób (rekord pad? na debrach z Koron?: ok. 1,5 tys), a ultrasi „e-KSZO” prezentowali co raz to nowsze elementy ultrasowskiego rzemios?a, jakich przy ?wi?tokrzyskiej nie widziano. W mi?dzyczasie dosz?o do zawi?zania zgody z kibicami Arki Gdynia, Stali Sanok oraz Hetmana W?oszczowa.

Po czteroletniej dzia?alno?ci grupa „e-KSZO ’04” rozwi?za?a swoj? dzia?alno??. W jej historii zapisa?o si? kilka znakomitych opraw o których mówi?a ca?a Polska. Jednak ruch ultras w?ród ostrowieckich kibiców nie upad? i rozpad starej grupy by? promotorem do powstania nowej grupy ultras o nazwie Ultras KSZO Ostrowiec ’08 (UKO ’08). Grupa zadebiutowa?a 3 wrze?nia 2008 w meczu z Sandecj? Nowy S?cz. Grupa ta znacz?co zmieni?a podej?cie do swoich obowi?zków (w porównaniu do poprzedników) i zamiast samych pokazów pirotechnicznych zacz?li uk?ada? bardziej skomplikowane choreografie wraz z malowanymi sektorówkami, transparentami itp.

Czas próby dla ostrowieckich kibiców przyszed? wraz z sezonem 2010/2011. Wtedy to ponad 100-osobowa grupa wyjazdowiczów otrzyma?a 2-letnie zakazy stadionowe (za wydarzenia z wyjazdu do Brzeska – marzec 2009), przez co by?a zmuszona zawiesi? sw? dzia?alno?? wyjazdow?, do tego od dawna narastaj?cy konflikt na linii klub-kibice przybra? form? bojkotu spó?ki KSZO SSA, przez co mecze w Ostrowcu tak?e zosta?y ca?kowicie odpuszczone, a rozpocz?to szereg akcji „antySSA”. Prowadzony bojkot po zako?czeniu wspomnianego sezonu zaowocowa? nie tylko unaocznieniem kibicom i mieszka?com Ostrowca ?w. panuj?cego syfu w spó?ce SSA, ale przede wszystkim powstaniem nowego – V-ligowego klubu, który wystartowa? pod nazw? „KSZO 1929 Ostrowiec ?wi?tokrzyski”, a którego fundamenty opiera?y si? na istniej?cym klubie w Bodzechowie.
Od tego czasu ostrowieccy fanatycy ponownie wznowili aktywno?? kibicowsk? na meczach w Ostrowcu jak i na wyjazdach s?awi?c pomara?czowo-czarne barwy KSZO Ostrowiec!

 • Stowarzyszenie:

 • Grudzień 2021
  P W Ś C P S N
  « wrz    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031