Statut

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie Kibiców KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i zwane jest w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z 1990r. Nr 14, poz. 86 i z 1996r. Nr 27, poz. 118).
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

§4

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym w tym zakresie porządkiem prawa.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem innego stowarzyszenia, związku stowarzyszeń lub innych organizacji.

§6

Stowarzyszenie podlega rejestracji w Sądzie Rejonowym w Kielcach – Krajowym Rejestrze Sądowym i uzyskuje osobowość prawną oraz może rozpocząć działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu.

§7

Podstawowa działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na innych podstawach.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Promocja spotkań sportowych Klubów KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
 • Podnoszenie poziomu kultury życia kibicowskiego na obiektach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem widowisk organizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w imprezach sportowych Klubów KSZO Ostrowiec Świętokrzyski wśród młodzieży szkolnej.
 • Działanie mające na celu wpływ na politykę informacyjną Klubów KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.
 • Konsultacje oraz porady marketingowe z władzami Klubów KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
 • Tworzenie i nadzór nad projektami lojalnościowymi dla wszystkich członków Stowarzyszenia,
 • Wspieranie sportowego rozwoju młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • Zwiększanie zainteresowania sportem wśród dzieci i młodzieży.
 • Rozbudowa i rozwój bazy sportowej Klubów KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.
 • Promowanie współpracy klubów sportowych Klubu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski z organami administracji rządowej i samorządowej.
 • Promocja sportu jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.
 • Dbanie o zabezpieczenie interesu kibicowskiego.
 • Organizacja ruchu kibicowskiego.
 • Zwiększanie bezpieczeństwa na obiektach sportowych podczas wszystkich działań.
 • Utrzymanie i rozwój wysokiego poziomu sportowego Klubu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

 

§9

Stowarzyszenie realizuje cele, o jakich mowa w §8, w szczególności poprzez:

 • Organizowanie spotkań z wybitnymi zawodnikami i byłymi sportowcami Klubu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce sportowej.
 • Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących tematyki sportowej, a w szczególności piłki nożnej.
 • Organizowanie pokazowych i towarzyskich meczów.
 • Organizowanie imprez turystycznych.
 • Prowadzenie rozgrywek i organizowanie turniejów zespołów amatorskich.
 • Działania marketingowe promujące Klub KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i Stowarzyszenie, w szczególności prowadzenie wspólnej z Klubem KSZO Ostrowiec Świętokrzyski akcji mającej na celu propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach KSZO Ostrowiec Świętokrzyski wśród młodzieży szkolnej.
 • Wydawanie programu meczowego i czasopism.
 • Usługi reklamowe.
 • Wpływ na politykę informacyjną Klubu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski poprzez organizowanie cyklicznych spotkań członków Stowarzyszenia z Zarządem Klubu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i urzędnikami magistratu.
 • Udział w pracach zarządu Klubu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski poprzez konsultowanie z zarządem Stowarzyszenia najważniejszych posunięć marketingowych i transferowych KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, ustalania cen biletów, a także poprzez informowanie zarządu Stowarzyszenia o bieżącej sytuacji finansowej Klubu KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
 • Organizacja sprzedaży karnetów i biletów na mecze KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu lojalnościowego dla członków Stowarzyszenia.
 • Organizacja wyjazdów na mecze ligowe i pucharowe KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
 • Pomoc w transporcie osób niepełnosprawnych na meczach wyjazdowych.
 • Organizacja spotkań towarzyskich dla członków Stowarzyszenia, połączona z użyczeniem wizerunku piłkarzy zespołu.
 • Organizacja turniejów i festynów.
 • Nawiązanie i utrzymanie współpracy z innymi klubami sportowymi.
 • Współpracę z przedszkolami i szkołami z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic
 • Współpracę z Klubami Kibica i Sympatykami klubu z terenu całego kraju.
 • Organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport.
 • Projekcje filmów lub taśm wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w innych miejscach.
 • Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.
 • Skupienie wokół Stowarzyszenia grupy firm i instytucji wspomagających finansowo realizację celów Stowarzyszenia.

 

§10

Dla realizacji celu określonego w §8 Stowarzyszenie gromadzi środki pochodzące ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.

§11

Stowarzyszenie gromadzi środki finansowe i rzeczowe przekazywane na jego działalność statutową oraz na pokrycie kosztów obsługi Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.

§13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złożyła wypełnioną deklarację członkowską i została przez Zarząd w drodze uchwały przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta w drodze uchwały przez Zarząd w poczet członków Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba małoletnia poniżej 16 lat, w imieniu, której złoży wypełnioną deklarację członkowską przedstawiciel ustawowy i która zostanie przyjęta w drodze uchwały przez Zarząd w poczet członków Stowarzyszenia.

§14

Członek zwyczajny ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia – z wyłączeniem członków o których mowa w §13 ust.2 i 3;
 • uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym z wyłączeniem członków o których mowa w §13 ust. 3;
 • zgłosić wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 • korzystać z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia.

 

§15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów, uchwał i poleceń władz Stowarzyszenia;
 • czynnie uczestniczyć w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
 • regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość ustala Walne Zebranie.

 

§16

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc rzeczową lub finansową i zostanie przez Zarząd przyjęta w poczet członków.
Członek wspierający ma prawa określone w §14 pkt 3 i 4 Statutu oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
Osoba prawna będąca członkiem wspierającym Stowarzyszenia działa za pośrednictwem wyznaczonego przez siebie pełnomocnika.

§17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego oraz jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, dokonanego na piśmie skierowanym na ręce Zarządu;
 • skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu z powodu rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Stowarzyszenia, jak też na skutek działania na szkodę Stowarzyszenia;
 • utraty praw publicznych przez członka Stowarzyszenia;
 • utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

§19

Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenia, zainteresowanym członkom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu.
Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, a jego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§20

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków zwane dalej „Walnym Zebraniem”;
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej powoływani są i odwoływani przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Uchwały w sprawie powołania lub odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających

§23

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§24

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku w terminie do 15 marca. O terminie i miejscu obrad należy zawiadomić wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania członków za pośrednictwem mediów lokalnych oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§25

Do podstawowych kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 • wybór i odwołanie Zarządu;
 • wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej;
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu;
 • uchwalenie wysokości składek członkowskich;
 • uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz dokonywanie zmian w Statucie;
 • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
 • nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, które na mocy przepisów prawa i niniejszego Statutu nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów.
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia zgody Zarządowi Stowarzyszenia na zaciągnięcie zobowiązań majątkowych o wartości przekraczającej 15000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych; uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia zgody Zarządowi Stowarzyszenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres czynności zwykłego zarządu; uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
§26

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje w szczególnych przypadkach:

 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i zasadniczo powinno obradować jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
O terminie i miejscu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy zawiadomić wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania członków za pośrednictwem mediów lokalnych oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§27

Członkowie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zebrania Członków.
Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy Stowarzyszenia oraz członkowie władz Stowarzyszenia.

Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:

 • w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków;
 • w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych;

Jednakże uchwały w sprawie Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§28

Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględniane są tylko głosy za i przeciw uchwale.
Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte, gdy opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
Z zastrzeżeniem §20 ust. 2 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§29

Zarząd składa się z od 4 do 6 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

 • Prezes
 • Wiceprezesi
 • skarbnik
 • sekretarz

Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

§30

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
 • sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu wobec wszystkich władz, urzędów, sądów oraz osób fizycznych i prawnych, a także innych instytucji i organizacji
 • uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia
 • dysponowanie i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień określonych przez Walne Zebranie
 • zwoływanie Walnych Zebrań
 • podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków Stowarzyszenia
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 • rozpatrywanie spraw między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.

§31

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu, uchwalany przez Walne Zebranie.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§32

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposobu wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji uchwalony przez Walne Zebranie.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% członków Komisji.

§33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia
 • kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd
 • kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd
 • występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi oraz z żądaniami udzielenia przez Zarząd koniecznych wyjaśnień
 • przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie

 

§34

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 • upływu kadencji, przy czym za moment upływu kadencji określonej w §20 ust. 2 uważa się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz
 • ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
 • zrzeczenia się udziału w tych władzach
 • odwołanie przez Walne Zebranie, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną większością głosów

W wypadku nieudzielenia członkom Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§35

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
Na podstawie uchwały Walnego Zebrania, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§36

W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§37

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w §27 ust. 2 i §28 ust. 2.

§38

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.

 • Stowarzyszenie:

 • Grudzień 2021
  P W Ś C P S N
  « wrz    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031